درباره انجمن

درباره انجمن زمین برای همه

انجمن زمین برای همه یک سازمان غیردولتی زیست محیطی است. هدف اصلی ما از نام انجمن پیداست؛ یک زمین بیشتر نداریم و زمین خانه همه ماست، از انسان تا حیوان و گیاه.

برخی از اهداف انجمن عبارتند از:

الف: ممانعت از جور و ستم به حیوانات و جلب توجه عامه نسبت به مهربانی با حیوانات

ب: حفاظت از حیات وحش و جلوگیری از انقراض گونه های جانوری

ج: توسعه معلومات و تشویق افراد به کمک تعلیمات انسانی و شرافتمندانه درباره حیوانات، ایجاد مسئولیت فردی در قبال حیوانات در جهت تخفیف درد آنها تا حد امکان

د: تلاش در جهت حفاظت و فرهنگ سازی به منظور حفاظت از محیط زیست اعم از آب، خاک، هوا، گیاهان و جانوران

ه: تلاش برای حفظ زیستگاه های طبیعی که محل زندگی حیوانات است

و: تلاش برای رفع تعارض بین انسان و حیوان و همزیستی مسالمت آمیز انسان در کنار دیگر موجودات زنده

ز: تلاش برای حفظ محیط زیست، کوشش در جهت توسعه پایدار و مقابله با خطراتی که زمین، یگانه زیستگاه انسان و موجودات زنده را تهدید می کند

ح: حمایت از حیوانات بی سرپرست و آسیب دیده، تلاش در جهت بهبود شرایط زندگی آنها و بازگرداندن آنها به محیط اصلی زندگی

ط: فرهنگ سازی در جهت شناساندن حقوق حیوانات به شهروندان و تلاش برای حفاظت از حقوق حیوانات

و: مقابله با اقدامات نابخردانه که منجر به سوء استفاده از حیوانات و حامیان حیوانات در پوشش حمایت از حیوانات می شود