برچسب: ایران

13bedar 0

توصیه هایی برای حفاظت از طبیعت در روز طبیعت (سیزده بدر)

شوربختانه در سالهای گذشته شاهد بوده ایم که سیزده به در به روز آزار طبیعت تبدیل شده است و زباله های برجا مانده در طبیعت و یا آتش سوزی هایی که در اثر سهل انگاری هموطنانمان بوجود می آید ضررهای جبران ناپذیری را به طبیعت رنج دیده کشور وارد می کند.