برچسب: میدان نقش جهان

درشکه رانان در سایه نشسته اند 0

رنج اسب های میدان نقش جهان اصفهان در گرمترین ساعات روز

در روزهای گرم بهار و تابستان ، بویژه حدود ساعات ۱۴ تا ۱۷ تقریباً میدان نقش جهان خالی از شهروندان و گردشگران می شود ولی اسب های میدان نقش جهان در حالیکه اسباب و آلات درشکه همچنان به آنها متصل است بدون هیچ سایه بانی زیر آفتاب قرار دارند.